FAQs Complain Problems

वडागत योजनाहरुको विवरण

बाह्र गाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को  ५ वटै  वडाको वडागत योजनाहरुको विवरण यसै साथ संलग्न फाइलमा रहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ|

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: